Regulamin Programu Lojalnościowego ALPOL.CLUB

Niniejszy regulamin, obowiązuje od dnia 5 listopada 2018 roku i określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie lojalnościowym ALPOL.CLUB, przeznaczonym dla  Klientów ALPOL Sp. z o.o., zwanym dalej „Programem”.

 • 1 Strony
 1. Organizator Programu – Alpol Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ścigały 10.
 2. Uczestnik Programu – spółka prawa handlowego lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie instalacji systemów zabezpieczeń, dokonująca zakupów w Alpol Sp. z o.o., która wyrazi chęć udziału w Programie i  wniosek  o przystąpienie do Programu zostanie zaakceptowany przez ALPOL Sp. z  o.o.
 3. Uczestnikami nie mogą być osoby pozostające w stosunku pracy z ALPOL sp. z o.o.
 • 2 Zdobywanie punktów i ich ewidencjonowanie
 1. W chwili przystąpienia do udziału w Programie Uczestnik otrzymuje indywidualne konto w Platformie ALPOL ONLINE, na którym odnotowywane będą naliczane punkty, udostępniony katalog nagród i przelicznik punktowy oraz możliwość złożenia zamówienia nagrody (wymiany punktów na nagrodę lub rabat).
 2. Konto zakładane jest na firmę Uczestnika. Jedno konto w programie przypada na jedną firmę.
 3. Za każde 100 zł netto dokonanych zakupów w oddziale ALPOL Uczestnik otrzymuje 1 punkt, za każde 100 zł netto dokonanych zakupów w platformie ALPOL ONLINE Uczestnik otrzymuje 2 punkty. Punkty te zostają naliczone automatycznie po wystawieniu faktury i są widoczne na koncie Uczestnika w  platformie ALPOL ONLINE nie później niż następnego dnia roboczego od dnia wystawienia  faktury.
 4. Organizator zastrzega sobie, bez konieczności uprzedniego informowania o tym Uczestników możliwość różnicowania przeliczników punktów w stosunku do różnych produktów. Mogą one także ulegać zmianie w ramach czasowych ofert promocyjnych. Zmiana przeliczników nie powoduje przeliczenia punktów już zgromadzonych przez Uczestnika.
 5. W przypadku wystąpienia transakcji polegających na wystawieniu faktury korygującej przez Organizatora na Uczestnika (w przypadku np. zwrotu zakupionego towaru) taka faktura pomniejsza ilość punktów na koncie Uczestnika zgodnie z aktualnym przelicznikiem punktów.
 6. Punkty ważne są przez 12 miesięcy i po tym okresie nie można ich wykorzystać.
 7. Punkty mogą być wykorzystane tylko do ich wymiany na nagrody wyszczególnione w katalogu lub rabaty na produkty z oferty ALPOL Sp. z o.o.
 8. Uczestnik nie może wymienić punktów na ekwiwalent pieniężny.
 9. Wszelkie zastrzeżenia co do ilości zgromadzonych punktów należy bezzwłocznie zgłosić opiekunowi handlowemu Alpol Sp. z o.o.
 • 3 Katalog nagród
 1. Wszystkie dostępne w Programie nagrody zostały ujęte w katalogu nagród „Katalog Nagród Programu ALPOL.CLUB”. Katalog nagród dostępny jest dla Uczestników w internetowej platformie ALPOL ONLINE.
 2. W katalogu podano nazwę nagrody, jej opis oraz ilość punktów potrzebną do realizacji danej nagrody.
 3. Punkty wymieniać można także na wybrane urządzenia będące w stałej ofercie ALPOL w formie rabatu wybieranego z poziomu „koszyka” w  platformie ALPOL ONLINE.
 4. Alpol Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w katalogu.
 5. W przypadku braku danej nagrody Alpol Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wydania innej nagrody o podobnych parametrach i wartości.
 6. Zamieszczone w katalogu zdjęcia nagród są przykładowe i mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
 • 4 Wymiana punktów na nagrodę
 1. Uczestnik chcąc wymienić punkty na nagrodę dokonuje zamówienia nagrody poprzez platformę ALPOL ONLINE, które jest weryfikowane i realizowane przez centralę Organizatora ALPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Ścigały 10. Nagrodę należy dodać do koszyka i zrealizować płatność punktami, a następnie zatwierdzić zamówienie.
 2. Po realizacji zamówienia nagrody właściwa ilość punktów jest automatycznie odejmowana z konta Uczestnika.
 3. W przypadku braku na magazynie wybranej nagrody,  termin dostawy zostanie uzgodniony z Opiekunem Handlowym.
 4. Fakt odbioru nagrody ewidencjonowany będzie fakturą VAT.
 5. Wymiany punktów na nagrodę może dokonać Uczestnik nie zalegający z płatnościami w Alpol Sp. z o.o.
 6. W przypadku zaległych płatności względem Alpol Sp. z o.o., Uczestnik może zbierać punkty, jednak ich realizacja jest możliwa po uregulowaniu zaległych płatności.
 7. Za płatności zaległe nie uważa się płatności terminowych, których termin uregulowania jeszcze nie upłynął.
 8. Odbiór nagród musi nastąpić w terminie do 3 miesięcy od momentu ostatniego zakupu. Po tym czasie odbiór nagród nie jest możliwy, a zgromadzone punkty ulegają wyzerowaniu.
 • 5 Postanowienia końcowe
 1. Naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu może skutkować pozbawieniem Uczestnika części lub całości uprawnień przysługujących mu z tytułu uczestnictwa w Programie, nie wyłączając możliwości wykluczenia z Programu.
 2. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu oraz prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie bez podania przyczyn.
 3. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Uczestnik ma prawo w ciągu 14 dni od dnia zawieszenia lub zakończenia Programu wykorzystać Punkty zarejestrowane na swoim Koncie.
 4. Po upływie terminu określonego w ust. 3 Konta Uczestników Programu zostaną zamknięte, a niewykorzystane Punkty zostaną anulowane.
 5. Zasady przyznawania nagród w Programie nie podlegają przepisom Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009r.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5.11.2018 r.